Vedtekter

Sist oppdatert: 23.02.2021

Vedtekter for Norges Tangoforbund (NTF) stiftet 22.09.2020. Disse vedtektene er foreløpig bare et forslag. De vil bli vedtatt på første årsmøte. Vedtektene er nå utvidet til også å omfatte profesjonelle organisasjoner.

§ 1. Hva er Norges Tangoforbund?

Norges Tangoforbund er en ideell og politisk uavhengig interesseorganisasjon for medlemsorganisasjoner som driver tangovirksomhet i Norge.

§ 2. Formål

Norges Tangoforbunds formål er å fremme argentinsk tango i Norge. Arbeidet skal preges av demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som danseglede, musikkglede, god helse, fellesskap og samarbeid. 

NTFs hovedområder er:

 • Informere om tangoens musikalske, sosiale og kulturelle verdier.
 • Være et bindeledd mellom tangoorganisasjoner i Norge
 • Arrangere festivaler, marathons, konserter og andre tangoaktiviteter
 • Samarbeide med andre kultur- og danseorganisasjoner
 • Stimulere til opprettelse av nye medlemsorganisasjoner i Norge
 • Utvikle nødvendig informasjonsmateriell
 • Gi faglig støtte til medlemsorganisasjonene
 • Informere om og tilrettelegge for økonomiske støtteordninger.

§ 3. Organisasjon

Norges Tangoforbund har to beslutningsorganer:

 1. Årsmøtet
 2. Styret

Og to rådgivende organer

 1. Faste nettverksgrupper
 2. Midlertidige arbeidsgrupper

Alle beslutningsorganer fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet.

§ 3.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Norges Tangoforbunds øverste organ og avholdes i løpet av første halvår hvert år. Årsmøtet består av medlemsorganisasjonene i Norges Tangoforbund. Hver medlemsorganisasjon kan møte med en (1) representant med tale- og stemmerett og et ubegrenset antall personer med talerett. En person kan ikke representere mer enn en (1) organisasjon. I tillegg har valgkomiteen talerett.

Årsmøtet skal såfremt det er mulig legges til et tidspunkt og et sted hvor det avholdes et tangoarrangement, enten i regi av Norges Tangoforbund eller av en medlemsorganisasjon.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

 • Innkalling til årsmøtet skal være utsendt til medlemsorganisasjonene senest åtte (8) uker før møtet finner sted.
 • Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest seks (6) uker før møtet finner sted.
 • Alle forslag til vedtektsendringer skal være sendt til styret senest seks (6) uker før møtet finner sted. Dette gjelder også forslag om oppløsning.
 • Fullstendige sakspapirer skal være utsendt til medlemsorganisasjonene senest fire (4) uker før møtet finner sted.
 • Styret innstiller i alle saker, unntatt valg av nye styremedlemmer.
 • Valgkomiteen innstiller til valg av nye styremedlemmer.
 • Medlemsorganisasjonene har rett til å nominere kandidater til styret og valgkomiteen.

§ 3.1.1. Saker til behandling på årsmøtet

 • Valg av representanter til å signere protokollen (2)
 • Valg av styrets leder
 • Valg av styrets nestleder
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av varamedlemmer
 • Valg av valgkomiteens leder
 • Valg av medlemmer til valgkomiteen (3)
 • Godkjenning av regnskap
 • Godkjenning av årsmelding
 • Vedta medlemskontingent
 • Vedta budsjett
 • Valg av revisor
 • Vedta saker fremmet av styret eller medlemsorganisasjonene
 • Nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandat for disse
 • Vedta vedtektsendringer

§ 3.1.2. Valg

 • Sammensetningen av styret skal så langt det er mulig reflektere
  • store og små tangoorganisasjoner
  • frivillige og profesjonelle tangoorganisasjoner
  • geografisk spredning
 • Styret skal bestå av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
 • Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer.
 • Styrets leder, nestleder og styremedlemmer velges for en toårsperiode.
 • Styrets leder og nestleder velges i separate valg.
 • Valg av styremedlemmer skjer samlet.
 • Valg av varamedlemmer skjer samlet.
 • Styrets varamedlemmer og medlemmer i valgkomiteen velges for ett år.
 • Revisor velges for ett år.

§ 3.1.3. Vedtak

Der ikke annet er spesifisert fattes alle vedtak med simpelt flertall, med det forstås det at flere stemmer for enn mot et forslag til vedtak.

§ 3.1.4. Ekstraordinært årsmøte

Styret eller 1/3 av medlemsorganisasjonene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle de saker innkallingen omhandler. Frister fastsatt i § 3.1 gjelder også ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.

§ 3.2 Styret

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (to tredjedeler) av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

§ 3.2.1. Saker til behandling

 • Referat fra styremøtene
 • Forslag fra medlemsorganisasjonene
 • Forslag fra faste nettverksgrupper og arbeidsgrupper
 • Innkalling til årsmøte og utarbeidelse av årsmøtedokumenter
 • Innstille på alle vedtak til årsmøtet
 • Innstille på valg av medlemmer til valgkomiteen
 • Velge leder for, organisere og gi mandat til faste nettverksgrupper
 • Velge leder for, og gi mandat til, midlertidige arbeidsgrupper
 • Opptak av nye medlemsorganisasjoner

§ 3.3 Faste nettverksgrupper

Etter forslag fra styret eller medlemsorganisasjonene kan årsmøtet etablere faste nettverksgrupper. Norges Tangoforbunds medlemsorganisasjoner har rett til å delta i disse.

Forslag til vedtak som forplikter Norges Tangoforbund fremmes for styret.

§ 3.4 Midlertidige arbeidsgrupper

Etter forslag fra et styremedlem eller medlemsorganisasjoner kan styret etablere midlertidige arbeidsgrupper på nærmere definert arbeidsområde. Arbeidsgruppen skal ha en tidsavgrenset funksjonstid, som kan forlenges. Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemsorganisasjoner eller bestå av oppnevnte personer fra medlemsorganisasjonene.

Forslag til vedtak som forplikter Norges Tangoforbund fremmes for styret.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap i Norges Tangoforbund skal være åpent for alle organisasjoner som driver med tangoaktiviteter i Norge. Søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde denne inn og ut av organisasjoner.

Medlemsorganisasjoner må oppfylle følgende kriterier:

 1. Alle: Søkerorganisasjonen må anerkjenne Norges Tangoforbunds vedtekter. Merknad: I dette ligger det bare at søkerorganisasjonene aksepterer og anerkjenner NTF sine vedtekter, ikke at søkerorganisasjonene nødvendigvis må endre noen av sine egne vedtekter for å kunne bli medlem, med mindre disse strider med NTF sine vedtekter. Hvis man er uenige i NTF sine vedtekter så ligger det vel ikke til rette for å kunne bli medlem.
 2. Frivillige organisasjoner: Søkerorganisasjonen må ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding. Dokumentene må oversendes Norges Tangoforbund for gjennomsyn før godkjenning av medlemssøknaden og deretter årlig ved fornyelse av medlemskapet.
 3. Frivillige organisasjoner: Søkerorganisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 4. Profesjonelle organisasjoner: Søkerorganisasjon må være registrert i Enhetsregisteret.
 5. Alle: Søkerorganisasjonen må ha betalt inn medlemskontingenten for å kunne bli medlem og beholde medlemskapet.

Nye søkerorganisasjoner godkjennes av styret.

Styret har fullmakt til å utmelde registrerte medlemsorganisasjoner som bryter ett eller flere av punktene 1-5 over.

Alle medlemsorganisasjoner som er tilsluttet Norges Tangoforbund plikter å overholde Norges Tangoforbunds regelverk og vedtak.

§5. Økonomi

Norges Tangoforbund finansieres i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og tilskudd fra staten. Medlemsorganisasjonene betaler en årlig kontingent, størrelsen fastsettes av Norges Tangoforbunds årsmøte. Norges Tangoforbund skal ha tilknyttet en revisor.

§6. Signatur og talspersoner

Norges Tangoforbunds styreleder og nestleder signerer hver for seg på vegne av Norges Tangoforbund. Styrets leder, nestleder eller den styret bemyndiger, er Norges Tangoforbunds talsperson i offentligheten.

§7. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av fremmøtte medlemsorganisasjoner med stemmerett på årsmøtet.

§8. Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte medlemsorganisasjonene med stemmerett på to påfølgende ordinære årsmøter. Ved en oppløsning skal de resterende midlene benyttes i overensstemmelse med Norges Tangoforbunds formål. Vedtak om disponering av de resterende midlene fattes i henhold til § 3.1.3 når vedtak om oppløsning gjøres første gang.