Styrets sammensetning og oppgaver

Vi ønsker et styre som kan representere mangfoldet i tango-Norge. Det betyr at vi ønsker deltakelse fra alle landsdeler og fra både store og små organisasjoner. Forslaget til styresammensetningen ser slik ut:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Styremedlemmer, 4 stk
 • Varamedlemmer, 3 stk
 • Valgkomite, 3 stk
 • … i tillegg skal det velges en revisor som ikke inngår i styret.

Sammensetningen av styret skal så langt det er mulig reflektere

 • store og små tangoorganisasjoner
 • frivillige og profesjonelle tangoorganisasjoner
 • geografisk spredning

Siden vi sannsynligvis vil sitte litt spredt rundt omkring i landet så legger vi opp til følgende arbeidsform:

 • Styremøter som nettmøter/videokonferanser, ca 1 gang pr måned
 • Benytte chat-muligheter f eks i Messenger (Facebook)
 • Informere om viktige saker på hjemmeside og sosiale media
 • Benytte Google docs/forms/sheets og annen tilgjengelig gratis programvare.
 • Dele styremøtereferat på hjemmesidene/Facebook.
 • Fysisk deltakelse på årsmøtet.

Vi ønsker også å etablere faste nettverksgrupper med ansvar for DJs og instruktører, i tillegg til midlertidige arbeidsgrupper innenfor forskjellige områder.

Styrets oppgaver vil være blant annet følgende:

 • Innkalling til årsmøte
 • Vedta forslag fra medlemsorganisasjonene
 • Innstille på alle vedtak til årsmøtet
 • Innstille på valg av medlemmer til valgkomiteen
 • Vedta forslag fra faste nettverksgrupper og arbeidsgrupper
 • Innstille på organisering av og mandat for faste nettverksgrupper
 • Velge leder for de faste nettverksgruppene
 • Velge leder for, og gi mandat til midlertidige arbeidsgrupper
 • Innstille på budsjett
 • Vedta regnskap
 • Vedta årsmelding
 • Vedta opptak av nye medlemsorganisasjoner
 • Forløpende saksbehandling av innkomne saker, herunder søknader om støtte.
 • Bidra som arrangør av tangoarrangementer i regi av NTF.