Medlemskap

Ref Vedtektenes § 4. Medlemskap

Medlemskap i Norges Tangoforbund skal være åpent for alle frivillige organisasjoner som driver med tangoaktiviteter i Norge. Medlemsorganisasjoner må oppfylle følgende kriterier:

  1. Søkerorganisasjonen må anerkjenne Norges Tangoforbunds formål.
  2. Søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde denne inn og ut av organisasjoner.
  3. Søkerorganisasjonen skal ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding. Dokumentene må oversendes Norges Tangoforbund for gjennomsyn og godkjenning.
  4. Søkerorganisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  5. Nye søkerorganisasjoner godkjennes av styret.
  6. Medlemsorganisasjoner betaler en medlemskontingent. Organisasjoner som ikke har betalt kontingenten innen 31.12 i kontingentåret mister medlemskapet.

Vi legger opp til at kun tangoorganisasjoner kan bli medlemmer og ikke enkeltpersoner. Bakgrunnen er blant annet at det er enklere å håndtere rent administrativt og at en organisasjon bare har 1 stemme hver under årsmøtet. Vi tror at dette vil sikre en mer demokratisk organisasjon. Årsmøtet vil vurdere om vi skal åpne for støttemedlemskap som gir samme rettigheter som vanlig medlemskap unntatt stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet vil fastsette medlemskontingenten. Forslag om dette vil inngå i budsjettet som legges fram.

Medlemskontingenten vil bli benyttet til å dekke foreningens administrative kostnader. Et ev. overskudd på regnskapet skal benyttes til å skape mer tangoaktivitet hos medlemsorganisasjonene og vil derfor komme disse til gode.