FAQ

 • Hvorfor være medlem i NTF?
  1. Nyte godt av økonomiske støtteordninger, herunder mva-refusjon, kursstøtte, utstyrsstøtte, støtte til arrangementer og andre nasjonale og kommunale støtteordninger.
  2. Delta i et nasjonalt nettverk av tangointeresserte organisasjoner.
  3. Delta på tangoarrangementer i regi av NTF og medlemsorganisasjonene.
  4. Få fordeler av dataverktøy, maler og standarder.
  5. Utveksling av instruktørressurser, DJ-ressurser og musikere tilknyttet medlemsorganisasjonene.
  6. Etablere et nasjonalt organ for å fremme tangoens interesser på de arenaer det er naturlig.
  7. Bidra til å markedsføre og skape interesse for tango i Norge.
  8. Hjelpe andre medlemsorganisasjoner som har utfordringer med rekruttering og markedsføring.
  9. Markedsføre organisasjonen din på vår hjemmeside og Facebookside.
  10. Delta i forsikringsordning til/fra tangorelatert aktivitet.

 • Hva skal NTF jobbe med?
  1. Opplyse og informere om tangoens musikalske, sosiale og kulturelle verdier.
  2. Informere om tangoens historie og utbredelse i Norge.
  3. Være et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene i Norge
  4. Utvikle samarbeid mellom medlemsorganisasjonene
  5. Stimulere til økt aktivitet
  6. Utvikle nødvendig informasjonsmateriell
  7. Gi enkel tilgang til informasjonsmateriell
  8. Arrangere festivaler, marathons, konserter og andre tangoaktiviteter
  9. Etablere nasjonale arrangementer for å styrke den norske tangoidentiteten og gjøre Norge til en attraktiv tangodestinasjon.
  10. Samarbeide med andre kultur- og danseorganisasjoner
  11. Delta på lokale og nasjonale kultur- og dansearenaer for å fremme tangoens interesser.
  12. Stimulere til opprettelse av nye medlemsorganisasjoner i Norge
  13. Bidra til å gjøre det enklere å opprette nye klubber og foreninger i Norge.
  14. Gi faglig støtte til medlemsorganisasjonene
  15. Bidra til kompetansebygging blant medlemsorganisasjonene ved f eks å arrangere instruktørkurs, DJ-kurs og styrekurs.
  16. Informere om, og tilrettelegge for økonomiske støtteordninger.
  17. Tilgjengeliggjøre informasjon om økonomiske støtteordninger.
  18. Fordele nasjonale midler til medlemsorganisasjonene.
  19. Fordele NTFs midler til medlemsorganisasjonene.

 • Hva skal ikke NTF arbeide med?
  1. Interne anliggender hos medlemsorganisasjoner.
  2. Å være “ankeorgan” eller “domstol” mellom medlemsorganisasjonene.
  3. Konkurranse-tango og andre former for tango som f eks finsk tango og standarddans-tango. 

 • Hvordan skal styret i NTF jobbe
  1. Nettmøter/videokonferanser
  2. Benytte chat-muligheter f eks i Messenger (Facebook)
  3. Informere om viktige saker på hjemmeside og sosiale media
  4. Benytte Google docs/forms/sheets og annen tilgjengelig programvare.
  5. Dokumentdeling i Dropbox.
  6. Dele styremøtereferat på hjemmesidene/Facebook.
  7. Fysisk deltakelse på årsmøtet

 • Hvem bør være styrerepresentanter fra medlemsorganisasjonene?
  • Det er en stor fordel om styreleder eller nestleder velges inn som styrerepresentanter for å sikre lokal forankring og gjennomslagskraft. Også andre personer kan inngå i styret, men disse bør ha fullmakter fra sine medlemsorganisasjoner.

 • Hva vil det koste å være medlem?
  • Det er årsmøtet som fastsetter medlemskontingenten, men et forslag vil kunne være at medlemsorganisasjonene betaler et beløp ut fra antall medlemmer, med et maksbeløp. F eks 100 kr/medlem, maks 5000 kr pr år.

 • Hva skal medlemskontingenten og andre midler som NTF får inn brukes til?
  • NTF vil ha noen utgifter knyttet til drift av forbundet. Dette vil f eks være lisenser til programvare, forsikringsavtaler og gebyrer. Utgiftene vil fremkomme av budsjettet som medlemsorganisasjonene skal vedta på årsmøtet. Alle NTFs midler skal gå tilbake til medlemmene i en eller annen form. Dette kan skje gjennom egne arrangementer eller direkte støtte av arrangementer/aktiviteter hos medlemsorganisasjonene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *