Viktige frister

Kulturrom – 1. september
Støtteordning som skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Les mer her

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – 7. september
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Les mer her

Frifond – søknadsfrist 15. oktober og frist for å rapportere på 2021-midlene 15. september.
Du kan søke om støtte til nesten hva du vil – så lenge det er en aktivitet i nærheten av der du bor. Les mer her

Strømstøtte for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Ordningen gjelder frivillige organisasjoner sør for Sognefjorden og Dovre: Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, samt Vestland med unntak av kommunene Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Sunnfjord, Kinn, Gloppen, Stryn, Bremanger og Stad og Innlandet med unntak av Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå.

I tillegg kommer Røros i Trøndelag. For kommunene Høyanger, Tynset, Sel og Folldal vil det være organisasjoner med strøm- og fjernvarmeutgifter i de delene av kommunene som ligger i prisområde N01 eller N05 som er støtteberettiget.

Har dere hatt store utgifter knyttet til dette er det verdt å sende en søknad her.

Les mer her

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine. Det ville gått direkte ut over fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringa nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Nå kommer en egen ordning for frivillige lag og foreninger som har fått ekstraordinære strømutgifter den siste tiden. Idrettslag og andre frivillige lag og foreninger har så langt ikke vært omfattet av regjeringens tiltak mot de høye strømprisene.

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

Ordningen skal gjelde i desember 2021 til mars 2022.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt innretningen på tilskuddsordningen.

Les mer her.

Forlengelse av støtteordning ifm Covid-19

– Det er gledelig at ordningene nå er godkjent, og at det kan åpnes for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste uke. Ordningene videreføres med samme innretning som i fjor høst, og vi hever dekningsgraden til 70 prosent for avlyste arrangementer og aktiviteter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringa har besluttet at ordningene skal forlenges fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister.

Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det vil legges ut oppdatert informasjon om søknadsprosessen på lottstift.no om kort tid.

Les mer her.

Endring av regler for momskompensasjon

NTB melder at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten.

Etter at momskompensasjonsordningen ble etablert i 2010 har midlene økt, men det har aldri vært nok til å kompensere momsutgiftene fullt ut. I 2020 fikk frivillige organisasjoner tilbakebetalt 81,1 % av momsen. I fremtiden vil det bli tilbakebetalt 100 % :-).

Les mer her.

Forlenging av kompensasjonsordninger?

En liten oppdatering fra Frivillighet Norge på hva som skjer for frivillige organisasjoner:

Regjeringen utsetter trinn fire av gjenåpningsplanen. Da må også kompensasjonsordningen for frivilligheten forlenges, mener Frivillighet Norge. Ifølge VG jobber nå Kulturdepartementet med en løsning for å få dette til.
De siste ukene har det vært en økende smittetrend i Norge, og torsdag kunngjorde regjeringen at landet blir stående på trinn tre i gjenåpningsplanen. Det vil si at det fortsatt er restriksjoner for antall deltakere i aktiviteter og publikum på arrangement, samt avstandsbegrensninger.

– Det er bra at regjeringen tar ansvar, og frivilligheten vil gjøre sitt til å bidra til forsvarlig smittevern også framover, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.– Samtidig rammer begrensningene aktivitet og inntektsgrunnlag i organisasjonene, noe som vil ha langtidskonsekvenser i det norske samfunnet. Derfor må stimulerings- og kompensasjonsordningene for frivilligheten forlenges ut året, sier Slotterøy Johnsen.

Torsdag 9. september melder kulturminister Abid Q. Raja at kompensasjonsordningene for kultur vil forlenges ut året. VG sier avisa kjenner til at det jobbes med en løsning for å forlenge ordningene for idrett og frivillighet tilsvarende. Frivillighet Norge har ikke ennå fått dette bekreftet.

Søknad om støtte fra Kulturrom – søknadsfrist 1. september

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

  1. Tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom
  2. Tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom

Digitale informasjonsmøter 18. august – møt saksbehandlerne

Onsdag 18. august inviterer Kulturrom til to digitale informasjonsmøter for de som trenger hjelp eller har spørsmål knyttet til søkeprosessen. Les mer og meld deg på her:

  • Klokken 10.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?
    Mer info og påmelding
  • Klokken 13.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?
    Mer info og påmelding

Ny stimuleringsordning!

Endelig har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet muligheten for å søke om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

Dette vil kunne gjelde arrangementer som Tango in Hell, Embrace Norway, Bergen Tango Marathon og andre større og mindre tangoarrangementer. Man kan til og med søke om tap av inntekter fra ordinære practicas og milongas.

Søknadsfristen er 15. september.

Gå til søknadsskjema her.

Nye tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

De nye tilskotsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskrift om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Søknadsfrist 20. april.
  • Tilskudd i samband med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. Åpner for søknad medio juni.

Les mer om ordningene her.