Forlenging av kompensasjonsordninger?

En liten oppdatering fra Frivillighet Norge på hva som skjer for frivillige organisasjoner:

Regjeringen utsetter trinn fire av gjenåpningsplanen. Da må også kompensasjonsordningen for frivilligheten forlenges, mener Frivillighet Norge. Ifølge VG jobber nå Kulturdepartementet med en løsning for å få dette til.
De siste ukene har det vært en økende smittetrend i Norge, og torsdag kunngjorde regjeringen at landet blir stående på trinn tre i gjenåpningsplanen. Det vil si at det fortsatt er restriksjoner for antall deltakere i aktiviteter og publikum på arrangement, samt avstandsbegrensninger.

– Det er bra at regjeringen tar ansvar, og frivilligheten vil gjøre sitt til å bidra til forsvarlig smittevern også framover, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.– Samtidig rammer begrensningene aktivitet og inntektsgrunnlag i organisasjonene, noe som vil ha langtidskonsekvenser i det norske samfunnet. Derfor må stimulerings- og kompensasjonsordningene for frivilligheten forlenges ut året, sier Slotterøy Johnsen.

Torsdag 9. september melder kulturminister Abid Q. Raja at kompensasjonsordningene for kultur vil forlenges ut året. VG sier avisa kjenner til at det jobbes med en løsning for å forlenge ordningene for idrett og frivillighet tilsvarende. Frivillighet Norge har ikke ennå fått dette bekreftet.

Søknad om støtte fra Kulturrom – søknadsfrist 1. september

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

 1. Tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom
 2. Tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom

Digitale informasjonsmøter 18. august – møt saksbehandlerne

Onsdag 18. august inviterer Kulturrom til to digitale informasjonsmøter for de som trenger hjelp eller har spørsmål knyttet til søkeprosessen. Les mer og meld deg på her:

 • Klokken 10.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?
  Mer info og påmelding
 • Klokken 13.00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?
  Mer info og påmelding

Ny stimuleringsordning!

Endelig har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet muligheten for å søke om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

Dette vil kunne gjelde arrangementer som Tango in Hell, Embrace Norway, Bergen Tango Marathon og andre større og mindre tangoarrangementer. Man kan til og med søke om tap av inntekter fra ordinære practicas og milongas.

Søknadsfristen er 15. september.

Gå til søknadsskjema her.

Nye tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

De nye tilskotsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Forskrift om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

 • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Søknadsfrist 20. april.
 • Tilskudd i samband med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner. Åpner for søknad medio juni.

Les mer om ordningene her.

Kursstøtte til tangokurs

I dag har NTF signert en samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon.

Det medfører at alle medlemsorganisasjoner under Norges Tangoforbund vil kunne søke om kursstøtte for gjennomføring av alle typer kurs. Kursstøtten for 2021 er på 100 kr/time for kurs med instruktør og 50 kr/time for kurs uten instruktør. På grunn av korona er kursstøtten for kurs med instruktør økt til 125 kr/time.

Medlemsorganisasjonen må være registrert i frivilligregisteret, ha organisasjonsnummer og konto tilknyttet dette organisasjonsnummeret. Studieforbundet kultur og tradisjon har ikke lov til å overføre voksenopplæringsmidler til private konti.

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:

 • Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
 • Kurset må være på minst 4 timer.
 • Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Kurslærer kan være nr 4. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
 • Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
 • Kurset må være offentlig utlyst.
 • Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
 • For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 01.07 kan hele kurset gjennomføres digitalt).
 • I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Alle medlemsorganisasjonene vil få tilsendt instruks for hvordan man søker kursstøtte. Les mer om Studieforbundet kultur og tradisjon her.

Eksempel 1: 12 ukers nybegynnerkurs à 1,5 timer pr gang + 2 timers practica etter kurset som en del av kurspakken.

 • Kursstøtte med instruktør: 12 x 1,5t = 18t x 100 kr = 1800 kr.
 • Kursstøtte uten instruktør: 12 x 2t = 24t x 50 kr = 1200 kr.
 • Totalt 3000 kr i støtte pr kurs.

Eksempel 2: Tangohelg med eksterne instruktører. 7 kurs à 1,5 time.

 • Kursstøtte med instruktør: 7 x 1,5t = 10,5 x 100 kr = 1050 kr i støtte pr kurs.

Informasjonsmøte om NTF – kort referat

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Torsdag 21 januar, nettmøte.

Vi registrerte følgende som var til stede (mangler noen etternavn): Liv, Kenneth, Eva, Hjard Jensen, Terje Tangen, Kim Kvamme, Ingeborg Steffensen, Espen Gees, Tone, Gro Pleym Iversen, Trond Holthe, Inger Birgitte Torbjørnsen, Natasha Popovic, Kari Oddrun Kroknes, Anniken Seglem Krogstad, Gøran Eliassen, Eva Margrethe Owren, Øyvind Skatvedt Robak, Eivind, Olga Zetterstrøm, Johan Karlsen, Johan, Mats Roar Sakshaug, Stein Erlend Brandser, Arne Borch Akselvoll.

 1. Presentasjon av Norges Tangoforbund og gjennomgang av vedtekter av Hjard. Se link over. Kan med fordel benyttes ifm årsmøter eller styremøter.
 2. Status så langt. Hva vi har gjort og hva vi jobber med nå.
 3. Avklaringer om årsmøte, frivillighet, kostnader, størrelse på styret osv.
 4. Resultater fra spørreundersøkelsen
 5. Spørsmål/kommentarer fra deltakerne.
  1. Ønske om støtte til musikere, f.eks. ved å samarbeide om turneer.
   1. God ide som vi tar med videre inn i styret!
  2. Hvilke støtteordninger blir tilgjengelig via forbundet?
   1. Se hjemmesiden.
  3. Samarbeid mellom klubb og forbundet om å tilby noe til nye dansere.
   1. F eks Close to Hell som arrangeres av Trondheim tangoklubb, en tangofestival for nybegynnere.
  4. Spørsmål om hvor aktivt styret skal være, arbeidsbelastning.
   1. Avhenger av mange faktorer, vanskelig å si på forhånd. Men styret skal være en tilrettelegger for tangoaktivitet, ikke nødvendigvis gjøre alt selv. Man kan danne grupper og komiteer som håndterer dette.
  5. Størrelse på kontingent.
   1. Forslag om at denne skal tilpasses størrelse på medlemsorganisasjonene med en makspris for de største klubbene. Trondheim tangoklubb som er en middels stor klubb betaler f eks 4000 i året til organisasjonen Frilynt.
  6. Hva tjener den enkelte klubb på å være i forbundet?
   1. Man får nyte godt av støtteordningene som tilbys. Medlemskontingenten vil betale seg selv med f eks kursstøtte for 3 nybegynnerkurs (95 kr/kurstime). Og man blir gjort oppmerksom på støtteordninger som man kanskje går glipp av uten medlemskap. Får i tillegg tilgang til et stort tangonettverk.
  7. Mats, Kenneth, Anniken viser interesse for å sitte i styret.
   1. Det har også meldt seg mange andre interesserte via spørreskjema og direktekontakt med oss.
  8. Det er et sterkt ønske om en felles nettside over alle tangoaktiviteter i Norge.
   1. Dette er i ferd med å bli etablert på våre hjemmesider.
  9. Deling av utgifter i forbindelse med eksterne instruktører, f.eks. reiseutgifter til/fra Argentina.
   1. God ide som tas med inn i det nye styret.
  10. Det må diskuteres om profesjonelle aktører skal få tilgang til forbundet.
   1. Vi stiller oss åpne til dette. Årsmøtet eller det nye styret må beslutte noe her. Vårt utgangspunkt er at de profesjonelle aktørene sannsynligvis er mer organiserte enn mange av de frivillige, og dermed trenger mindre støtte eller har mindre bruk for et forbund. Men hvis interessen er til stede så er vi åpne for dette. Vi skal uansett samarbeide med alle tangoaktører i Norge.
  11. Må vi organisere oss i et tangoforbund? Kan vi ikke bare være en gruppe med interesserte deltakere uten en formell organisering?
   1. Ja, det kan vi, men det er ikke det dette konseptet går ut på. Om det ikke er stor nok interesse for dette konseptet så går det an å tenke andre samarbeidsmåter. Så langt har omtrent alle organisasjonene vi har vært i kontakt med støttet opp under dette konseptet.
  12. Er det tenkt noe omkring internasjonalt samarbeid?
   1. Vi har tenkt tanken om et World Tango Association. Vi sprer gjerne ideen videre til våre naboland og andre land som kan være interessert i tilsvarende organisering.
  13. Det blir opp til årsmøtet og det nye styret å håndtere disse og andre spørsmål.

Resultat av spørreundersøkelsen

Vi oppfordret representanter fra de 22 frivillige tangoorganisasjonene om å svare på noen spørsmål i forbindelse med etableringen av Norges Tangoforbund. Vi har fått 18 tilbakemeldinger og her er noen resultater.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Er dere en ideell/frivillig organisasjon?. Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Ca antall aktive på practica (under normale forhold, ikke nå under Covid-19). Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Ca antall aktive på milonga (under normale forhold, ikke nå under Covid-19). Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Er dere organisert under noe forbund nå?. Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Har dere årsmøte, regnskap og vedtekter?. Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Høres ideen om et tangoforbund ut som noe deres styre kunne tenke seg å være med i?. Antall svar: 18 svar.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Benytter dere noen av følgende økonomiske støtteordninger?. Antall svar: 8 svar.

Hva mener du i hovedsak et tangoforbund skal jobbe med?

 • Det som står på hjemmesidene
 • Aktiviteter for tangodansere.
 • Fremme argentinsk tango. Bygge nettverk sosialt/kunnskap.
 • Fremme Argentinsk Tango.
 • Veilede i forhold til regler og annet, bidra med tips, ha div støtteordninger? Arrangere årlig milonga?
 • Terminliste.
 • Fremme tango og danseglede.
 • Øke kunnskap og interesse for tango som dans, musikk og kultur, lettere å samarbeide om instruktører fra utlandet til Norge, tipse hverandre om støtteordninger, m.m.
 • Gleden med å danse.
 • Jeg synes det dere skisserer høres meget bra ut! Jeg liker grunnverdiene, og jeg synes det er en god idé med samarbeid og dialog.
 • Støtteordninger. Samordning av arrangementer.
 • Spre info om kurstilbud og milonga.
 • Et forbund må fremme tangoens gleder. Fremme god og inkluderende tangokultur til flest mulig. For nybegynnere og enda mer single nybegynnere kan tango virke håpløst og skremmende i de miljø der de «gode» ikke «danser med alle». Kanskje arrangere en stor årlig tangofestival. «Døgnvill tango»? Midnattsolstango?
 • Samle kunnskap om dyktige instruktører. Skrive tangoens historie i Norge. Blogg? Støtte og tipse de som vil danne nye klubber.
 • Tangorelaterte spørsmål, både for profesjonelle og amatørar. Eg meiner det er viktig å ta vare på både dansarane og musikarane. Som musikar sjølv ynskjer eg å få fram ein kultur, der ein ynskjer levande musikk på milongaane, slik vi i stor grad har prøvd å gjennomføre det her. Eg ynskjer òg at det skal vere lett å finne arrangement, både dans, konsertar, festivalar osb, og at dette stoffet vert lett tilgjengeleg for alle tangointeresserte på landsbasis. Det som òg er fint med ein heilskapleg organisasjon som denne, er at det kan vere lettare å få støtte til ulike arrangement med forbundet i ryggen som støttespelar, då ein ser dette er eit seriøst forbund som jobbar for sjangeren sitt beste rundt omkring i landet.
 • Informasjon om arrangementer og støtteordninger.
 • Samordne – bedre kommunikasjon – høyne kvalitet på undervisning og visning av tango.

Diagram over skjemasvar. Tittel på spørsmål: Vil du som leder/kontaktperson kunne være interessert i å sitte i styret i Norges Tangoforbund?. Antall svar: 17 svar.

Noen kommentarer til slutt?

 • Tror dette blir veldig bra 🙂
 • Et veldig godt tiltak som jeg ønsker å være en del av.
 • Mulig at andre i klubben er interessert i å sitte i styret.
 • Supert tiltak 🙂
 • Spennende initiativ, jeg hilser det velkommen :). Synd at aktiviteten er sterk redusert pga koronasituasjonen.
 • Tar kontakt etter styremøte •Imponerende jobb dere har gjort så langt! Vi har ikke akkurat savnet et nasjonalt forbund … Men som skrevet ovenfor, så synes jeg dere har noen gode tanker og ideer. Jeg skal ta med dette til styret.
 • Flott initiativ!
 • Det er morsomt initiativ. Håper dere får nok positiv respons til at det blir noe av. Lykke til!
 • Flott initiativ!
 • Vet ikke om dette er noe for oss, men vil gjerne ha informasjon om aktiviteter.
 • Et forbund er nå betimelig, selv om jeg representerer en privat tangoklubb.
 • Er interessert i dialog med dere.

Krisepakke-3 for frivillige organisasjoner

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkerne må være registrerte i FrivillighetsregisteretSøknadsfristen er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.

Totalt søknadsbeløp i løpet av året må være over 25.000. Man kan sende flere søknader. Pr. 4. november har bare 1 tangoorganisasjon søkt om refusjon.

Her er noen eksempler på aktiviteter som kan søkes refundert:

 • Nybegynnerkurs oppstart 1. april, 30 deltakere, kursavgift 1000/deltaker, utgifter til instruktører kr 5.000. Kurs avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Forventede utgifter: 5.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 25.000
  • Refusjon 70%: 17.500.
 • Temakurs oppstart 1. november, planlagt 20 deltakere, reelt antall 10 deltakere, kursavgift 1000/deltaker, utgifter til instruktører kr 3.000. Kurs delvis gjennomført (med færre deltakere enn planlagt).
  • Inntekter (budsjett): 20.000
  • Reelle utgifter: 3.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 17.000
  • Refusjon 50%: 8.500.
 • Tangohelg med utenlandske instruktører oppstart 3. september, planlagt 50 deltakere, reelt antall 10 deltakere, kursavgift 1.500/deltaker, honorar til instruktører kr 20.000, reise/overnatting 8.000. Kurs avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 75.000
  • Forventede utgifter: 28.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 47.000
  • Refusjon 70%: 32.900.
 • Utleie/fremleie av lokaler mars-desember (10 mnd).
  • Inntekter (budsjett): 5.000 pr mnd = 50.000
  • Faktiske inntekter 2.000 pr mnd = 20.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 30.000
  • Refusjon 70%: 21.000.
 • Konsert 17. mai, planlagt 100 deltakere, billettpris 300, honorar 10.000. Konsert avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Forventede utgifter: 10.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 20.000
  • Refusjon 70%: 14.000.
 • Konsert 1. desember, planlagt 100 deltakere, reelt antall deltakere pga covid-19 20 stk, billettpris 300, honorar 10.000. Konsert delvis gjennomført (med færre deltakere enn planlagt).
  • Inntekter (budsjett): 30.000
  • Faktiske inntekter: 6.000
  • Faktiske utgifter: 10.000
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 14.000
  • Refusjon 50%: 7.000.
 • Ukentlig milonga/practica 12. mars til 31. desember (44 stk), planlagt gjennomsnitt 40 deltakere, inngang/fotskatt 50. Milonga avlyst.
  • Inntekter (budsjett): 88.000
  • Forventede utgifter: 0
  • Forventet overskudd (søknadsbeløp): 88.000
  • Refusjon 70%: 61.600.

Les mer og søk om Krisepakke-3.